วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สวัสดีค่า
สวหฟเพนีบๆไพทกเเสงฟงาเพร่ากดหาส
นกนีเหวงาดเเวไงพะรไบๆร

ศิลปินตัวน้อย

ศิลปินตัวน้อย
เด็กหญิงศศิธร สดใส และเด็กหญิงสุพัชชาดวงจิตต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2552 จัดโดยโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี